Kahoot de mecanismos

Antes de realizar o exame de cada unidade, adicamos unha sesión a repasar os contidos con kahoot. Os diagramas de barras coas respostas a cada unha das preguntas proporcionan información acerca do nivel de comprensión do alumnado, permitindo incidir nos contidos cando é necesario.

Fai clic aquí para acceder ao kahoot de mecanismos.

puntuación A+

Kahoot de resolución de problemas tecnolóxicos

A unidade de Resolución de Problemas Tecnolóxicos é introdutoria e breve porque os contidos que aborda se traballarán ao longo de todo o curso. O meu alumnado de 2º da ESO terá que realizar un control esta semana, pero antes, repasamos co kahoot que preparei. Esta é a maneira na que xogamos:

  1. O alumnado participa individualmente cun portátil.
  2. A puntuación conseguida no xogo normalízase (até 1 punto) e súmase á nota que obteñan no exame.
  3. Ao final de cada pregunta, explico brevemente no caso de existir dúbidas, e o alumnado que está falando durante a explicación, perde turno na seguinte pregunta.