Screencast-o-matic

Realiza un videotitorial (como mínimo 3 minutos de duración) sobre a aplicación que desexes, descarga o vídeo e publícao nunha entrada que leve por título Screencast-o-matic.

Share Button
This blog is protected by Dave\\\\\\\'s Spam Karma 2: 1908 Spams eaten and counting...